Amazon

Monday, August 2, 2010

अलंकपुरासी पांडुरंग गेले

अलंकपुरासी पांडुरंग गेले | समाधिस्त केले ज्ञानदेवा ||
उरकोनी सोहाळा सखे संत मेंळा | विठोबा राहिला आळनदित
पाहे चक्रपाणी नामा डोळा पाणी | कंठ हा दाटोनी उभा राहे
पुसे लक्ष्मीकान्त का रे तू निवांत | नामा शोकाक्रांत कोण दुखी .

No comments:

Post a Comment